Keystone RV buys 2 sites in Pendleton

November 13, 2009 12:00 AM